EU ...

 

EUROPE DIRECT  - 9 regionálních středisek v ČR pro informování o dění  v EU; www.europe-direct.cz

EVROPSKÁDOKUMENTAČNÍ STŘEDISKA -  7 dokumentačních středisek a informačních sítí Europe Direct v ČR, která mají pomáhat VŠ rozvíjet a konsolidovat výuku a výzkum v oblasti evropské integrace a politiky EU studentům i veřejnosti;

FONDY EU - Portál poskytující informace o fondech EU, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj; www.strukturalni-fondy.cz

Zastoupení Evropské komise v ČR - přibližovat EU českým občanům prostřednictvím besed, diskusí, výstav, konferencí či tvorby informačních materiálů EU; sídlo v Praze v Evropkém domě; www.evropska-unie.cz; www.evropsky-parlament.cz; euroskop.cz/eurocentrum.praha

 

Pro oblast vzdělávání a kultury:

CULTURE - Česká kancelář byla zřízena Ministerstvem kutlury ČR v Institutu umění - Divadelním ústavu jako informační a konzultační síť kanceláří programu Culture v Praze a je zaměřena na podporu mezinárodních kulturních projektů v ČR v oblasti divadla, tance, vizuálního umění, deisgnu, literatury, aj.; www.programculture.cz

ECSA - mezinárodní vědecká síť pro oblast evropské integrace seskupuje 52 národních asociacích profesorů a vědeckých pracovníků; v ČR působí ECSA jako Česká asociace pro evropská studia v Praze; www.caes.upol.cz

EURODESK - evropská informační síť pro mládež, která poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží informace o práci, studiu, dobrovolnictví a cestování po Evropě; v ČR je cca 25 poboček; www.eurodesk.cz

EURYDICE - informační síť o národních systémech a politiky vzdělávání zemí EU, dále shromažďuje statistiké údaje a ukazatele, tématické srovnávací analýzy a vzdělávací terminologii; pobočka v Praze; www.eurydice.org

GREEN SPIDER NETWORK - neformální skupina pro výměnu informací z oblasti životního prostředí tvořena pracovníky z MŽP zemí EU

MLÁDEŽ V AKCI - Česká národní agentury (ČNA) Mládež se sídlem v Praze pomáhá mladým lidem a pracovníkům s mládeží zapojit se do vzdělávacího programu EU zaměřeného na neformální vzdělávání; www.mladezvakci.cz

NAEP -  centrum pro projekty Programu celoživotního učení, které zřizuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), zřízená MŠMT - granty na realizaci vzdělávacího projektu či individuální mobilitu; www.naep.cz

NARIC - centrum v Praze pro uznávání vysokoškolských kvalifikací v rámci zemí EU, spolupracuje s MŠMT a EUROPASS; www.naric.cz

NICER - projekt MŠMT z programu EUPRO - informační centrum pro evropský výzkum; www.fp7.cz

REFERNET - informační síť s centrem v Praze, věnovaná výměně informacím z oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy a rekvalifikací aj. www.refernet.cz  

TTNET - síť školitelů, kteří vzdělávají učitele a lektory profesního vzdělávání ve školách a při dalším profesním vzdělávání dospělých www.nuov.cz//ttnet

 

Pro oblast zaměstnanosti a mobility:

EURAXESS - centrum v Praze pro pomoc a poradenství zahraničních výzkumníků v ČR; www.euraxess.cz

EUROPASS - poradenské a koordinační centrum v Praze pro transparentnost kvalifikací  v rámci zemí EU; www.europass.cz 

EURES - informační systém podporující volný pohyb pracovních sil v Evropě, disponující databází volných pracovních míst v EU včetně 15 poradců a desítkami kontaktních osob na úřadech práce ve všech krajích ČR; www.eures.cz

EUROGUIDANCE - je programem Evropské komise, který je zaměřený na podporu odborného kariérového poradenství a mobility v ČR;  www.euroguidance.cz

 

Pro oblast právní pomoci a ochrany:

GENDER EQUALITY - síť právních expertů zabývajících se aplikací práva EU v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů v zemích EU